lördag 3 maj 2014

Åteljakt på björn kan återinföras.

Naturvårdsverket föreslår att åteljakt på björn ska kunna återinföras. Bakgrunden är att de åteljaktförsök som gjorts inte visat några negativa konsekvenser.
Naturvårdsverkets förslagLänsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn fårföreskriva att jakt får bedrivas med hjälp av åtel. Ett beslut av länsstyrelsen om licensjakt efter björn med hjälp av åtel ska ange när åtling får påbörjas samt föreskriva följande villkor:
• En person är ansvarig för varje åtel.
• Åtelansvarig ska innan åtling påbörjas anmäla detta till länsstyrelsen.
• Åtling får påbörjas först när länsstyrelsen har meddelat tillstånd.
• Ingen separat jaktkvot fastställs för åteljakt.
• Åtel får bara anläggas efter markägarens tillstånd.
• Jakt efter björn med hjälp av åtel är endast tillåten vid platser som iordningställts i enlighet med de villkor som gäller vid åteljakt efter björn. Avstånd till närmaste permanent bebodda hus ska vara minst två kilometer. Avstånd till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 meter.
• Senast tio dagar efter jaktens slut ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.
• Som åtelmaterial får användas vilt och viltfångad fisk från samma eller angränsande kommun (även slaktrester från jakt på älg eller annat vilt), oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade
vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas.
• Åtelmaterial och mängd bör begränsas till max fem kilo viltkött eller fisk, fem kilo majs och 2,5 kilo melass per vecka.
• Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel bör betraktas som jakt med hjälp av åtel.
Källa:Svensk jakt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar